skip to Main Content

Usługi

Prawo cywilne

Sprawdzanie/konstruowanie umów cywilnoprawnych oraz reprezentacja w sporach wynikłych na tle umów.

Prowadzenie spraw, m.in.:

 • o naruszenie dóbr osobistych,
 • o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę,
 • dotyczących nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania,
 • o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia,
 • o naruszenie posiadania,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • dotyczących ograniczonych praw rzeczowych,
 • dotyczących kar umownych, w tym ich miarkowania.

Prowadzenie spraw z zakresu para spadkowego:

 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o zachowek,
 • o dział spadku,
 • o przepisanie lub wpisanie prawa w księdze wieczystej.

Sporządzanie opinii prawnych z zakresu materialnego prawa cywilnego oraz procedury cywilnej.

Prawo rodzinne

Prowadzenie spraw:

 • o rozwód,
 • o separację,
 • o unieważnienie małżeństwa,
 • o alimenty – ustanowienie, podwyższenie, obniżenie, zniesienie,
 • dotyczących pochodzenia dziecka – ustalenie ojcostwa/macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
 • dotyczących przysposobienia,
 • dotyczących władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem.
Prawo medyczne

Reprezentowanie podmiotów leczniczych lub pacjentów w sprawach cywilnych o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę bądź karnych – o tzw. błąd w sztuce.

Reprezentowanie podmiotów leczniczych lub pacjentów w postępowaniach przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Prowadzenie kompleksowej obsługi podmiotów leczniczych.

Sprawdzanie/konstruowanie umów w trybie PZP.

Weryfikacja aktów wewnętrznych – regulaminów, zarządzeń etc.

Sporządzania opinii prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa medycznego.

Prawo karne oraz prawo wykroczeń

Obrona oskarżonego / obwinionego.

Reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, pokrzywdzonego.

Konstruowanie prywatnego aktu oskarżenia, subsydiarnego aktu oskarżenia.

Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym.

Sporządzanie zażaleń na postanowienia wydawane w toku śledztwa bądź dochodzenia.

Ochrona praw konsumenta

Reprezentacja konsumentów na etapie przedprocesowym – zgłoszenia reklamacyjne, wezwania do zapłaty oraz konstruowanie oświadczeń o uchyleniu się od umowy zawartej pod wpływem błędu.

Reprezentacja konsumentów przed sądem.

Udzielanie porad prawnych w zakresie umów zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa, poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, dotyczących usług turystycznych, odwołanych / opóźnionych lotów, nienależycie wykonanych / niewykonanych umów przewozu osób bądź rzeczy, nieuczciwych praktyk rynkowych.

Sporządzanie opinii prawnych w sprawach konsumenckich.

Upadłość konsumencka

Sporządzanie wniosków do Sądu w przedmiocie upadłości konsumenckiej oraz reprezentacja konsumentów przed Sądem.

Udzielanie porad prawnych w zakresie upadłości konsumenckiej.

Umowy deweloperskie i obrót nieruchomościami

Opiniowanie/sporządzanie projektów umów deweloperskich, przedwstępnych, rezerwacyjnych, umowy najmu z uwzględnieniem interesów Wynajmującego/Najemcy oraz reprezentacja w sporach wynikłych na tle powyższych umów.

Prowadzenie spraw, m.in.:

 • o dochodzenie kar umownych,
 • z tytułu niezgodności mieszkania/domu z umową,
 • o eksmisję,
 • o zasiedzenie
 • i innych.

Reprezentacja Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie spraw z ich powództwa oraz toczących się przeciwko Wspólnotom Mieszkaniowym.

Prawo pracy

Konstruowanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, pozwów w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Prowadzenie spraw o mobbing i molestowanie.

Prowadzenie spraw o ustalenie istnienie stosunku pracy, o wynagrodzenie, o ustalenie wypadku przy pracy/choroby zawodowej.

Konstruowanie / sprawdzanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, o zachowanie poufności, o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

Konstruowanie / sprawdzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania.

Sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy.

Prawo spółek handlowych

Tworzenie/opiniowanie umów/statutów spółek.

Prowadzenie spraw rejestrowych.

Opiniowanie/sporządzanie uchwał.

Reprezentacje w sprawach, m.in.: o uchylenie uchwały, o stwierdzenie nieważności uchwały, o wykluczenie wspólnika, o ustalenie odpowiedzialności członka zarządu.

Sporządzanie umów cywilnoprawnych związanych z działalnością spółek.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa gospodarczego.

Sprawy Frankowiczów

Analiza prawna umów kredytu zawartych z mBank, Santander Bank, Millenium Bank w oparciu o przepisy krajowe oraz unijne, w tym wyrok TSUE.

Reprezentacja kredytobiorców na etapie przedsądowym, jak i w toku spraw sądowych.

Prawo administracyjne

Sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych.

Sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego/Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Prowadzenie spraw dotyczących tzw. mienia zabużańskiego.

Prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczenia mienia.

Sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu materialnego prawa administracyjnego, procedury administracyjnej.

Inne usługi

Prowadzenie oraz opiniowanie spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej.

Konstruowanie odwołań od decyzji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Prowadzenie spraw o rentę/emeryturę.

Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia AC i OC.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa o stowarzyszeniach oraz o fundacjach (tworzenie/opiniowanie statutów, uchwał, likwidacja stowarzyszenia/fundacji).

Back To Top